วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สิ่งที่ประทับใจ เครื่องบินกระดาษสกายคิงสิ่งที่ประทับใจ เครื่องบินกระดาษสกายคิง1. พิมพ์แพทเทิร์นไกลเดอะ ( Pattern Glider ) ลงกระดาษ
2. พับริมกระดาษตามรอยปะที่ 1 , 2 ตามรูป
3. พับด้านหัวขึ้นมาหนึ่งทบ ตามรอยปะสาม และสี่
4. พับด้านหัวขึ้นมาหนึ่งทบ ตามรอยปะห้า และหก
5. พับด้านหัวขึ้นมาอีกหนึ่งทบ ตามรอยปะเจ็ด แปด เก้า และสิบ
6. พลิกกลับด้าน แล้วพับครึ่งตามรอยปรุสิบเอ็ด แล้วพับปีกสองข้างตามรอยปรุที่สิบสอง และสิบสาม
7. พับปลายปีกทั้งสองข้างตามรอยปรุที่ สิบสี่ และสิบห้า เสร็จแล้ว ตอนนี้ไกลเดอะก็มาอยู่ในมือคุณแล้ว

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
ในระยะแรกอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดมวกเหล็กนอก (ราษฎร์พัฒนา) มีนักเรียน 46 คน และครู 6 คน มีนายทวี จันทวร เป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียน ต่อมาได้ย้ายมาตังในที่ดินราชพัสดุ ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีเนื้อที่ 41 ไร่ 0 งาน 13 ตารางวา มีอาคารเรียน 1 หลังเป็นแบบ 216 ล ซึ่งเป็น อาคาร 1 ในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2521 มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ และจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 เพิ่มมากขึ้น จึงได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง ปีการศึกษา 2522 ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุม 1 หลังอาคารโรงฝึกงาน 3 หลัง จำนวน 6 หน่วยอาคารพยาบาลและสหกรณ์จำนวน 1 หลังปีการศึกษา 2527 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีแผนการเรียน 2 แผนการเรียน ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนเกษตรกรรมปีการศุกษา 2528 ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุในการดูแลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อสค)เพื่อสร้างสนามกีฬา จำนวน 7 ไร่ 0 งาน 05 ตารางวาปีการศึกษา 2531 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการนำร่อง "การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2524 เพื่อประกอบอาชีพอิสระ"ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจึงได้เปิดผนการเรียนอาชีพอิสระเพิ่มขึ้นอีก 1 แผนการเรียน และในปีนี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรประจำปีการศึกษา 2532 โรงเรียนได้จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 6-5-5 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 3-2-2 รวมจำนวนห้องเรียน 23 ห้องปีการศึกษา 2533 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตร มีนักเรียน 802 คน ครู-อาจารย์ 47 คน จำนวนห้องเรียน 23 ห้อง นักการภารโรง 5 คน และพนักงานขับรถ 1 คนปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ"หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน"ปีการศึกษา 2555 มีที่ดิน 48 ไร่ 0 งาน 18 ตารางวา มีครู-อาจารย์ 68 คน ครูอัตราจ้าง 8 คน พนักงานราชการ 2 คน มีจำนวนนักเรียน 1,600 มีนักการภารโรง 3 คน พนักงานขับรถ 1 คน

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ทุ่งทานตะวัน
สำหรับทุ่งทานตะวันจะมีความสวยงามและกิจกรรมการจัดงานแตกต่างออกไปนะค่ะ เพื่อนที่ชื่นชอบการขับรถชมทุ่งทานตะวันท่าม กลางบรรยากาศเนินเขา ทุ่งหญ้า ฟาร์มม้า โคนม และ ไร่องุ่น สามารถเลือกชมและท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันได้ในพื้นที่อำเภอวังม่วง และมวกเหล็ก บรรยากาศการ ท่องเที่ยว ของสองอำเภอนี้เหมาะสำหรับท่องเที่ยวแบบครอบครัว ขับรถชมทิวทัศน์ ชมธรรมชาติ ท่ามกลาง สาย ลมหนาว ที่พัดผ่านที่ราบเชิงเขา ชมทุ่งทานตะวันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พักผ่อนรีสอร์ตกับครอบครัวอย่างมีความสุข ทานตะวันจะบานสะพรั่งสวยงามในสองอำเภอนี้มากที่สุด ในช่วง ระหว่าง เดือนธันวาคมและมกราคม ในช่วง เวลาอื่นๆ จะมีบานสะพรั่งเป็นพื้นที่ๆ


ผลไม้ที่ชอบ


“ผลไม้ต่างชาติ” มาแล้ว
“อู๋หลี่ถิง” ตลาดขนส่งผักผลไม้ขนาดใหญ่ที่สุดของนครหนานหนิง ภายในตลาดจำหน่ายทั้งผลไม้ที่นำเข้าจากลุ่มประเทศอาเซียนและของประเทศจีนเอง ในส่วนของลำไยท้องถิ่นของกว่างซีได้หมดหน้าฤดูกาลไปนานแล้ว ที่วางขายอยู่ตามแผงล้วนมาจากประเทศเวียดนาม มีราคาประมาณ 3 หยวน/ก.ก. พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสามารถขายได้ตลอดปี เนื่องจากถึงแม้ผลไม้ภายในประเทศหมดหน้าฤดู ก็ยังมีผลไม้สดใหม่จากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้ามาจำหน่ายแทน
พ่อค้าขายส่งผู้คร่ำหวอดในวงการผลไม้มาหลายปี ให้สัมภาษณ์ว่า ก่อนหน้านี้หลายปีหากต้องการนำเข้าผลไม้จากประเทศเวียดนามและไทยจะต้องไปนำสินค้าถึงนครกวางเจา ค่าขนส่งที่สูงบวกกับค่าภาษี ทำให้ “ผลไม้ต่างชาติ” ราคาสูงมาก บางครั้งทุเรียน 1 ลูกราคาสูงถึงหลายร้อยหยวน มังคุด 1 ก.ก. ราคาหลายสิบหยวน ปัจจุบัน ผลไม้เขตร้อนที่มาจากอาเซียน เช่น มังคุด แก้วมังกร ทุเรียนราคาต่ำกว่า 10 หยวน/ก.ก.
การที่มีการนำเข้าผลไม้อย่างคับคั่งดังกล่าวต้องยกประโยชน์ให้การก่อตั้งของเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน” ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา จีน-อาเซียนได้ลดภาษีการนำเข้าสินค้าเกษตร และวันที่ 1 ต.ค. 2546 ผักและผลไม้ของประเทศจีนและไทยได้ดำเนินการลดภาษีเป็น “ศูนย์” เมื่อถึงเดือนม.ค. 2549 สินค้าภายใต้ข้อตกลงการลดภาษี Early Harvest ของจีน-อาเซียนได้ดำเนินการลดภาษีเหลือ “ศูนย์” หลังจากข้อตกลงการลดภาษีดังกล่าวได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ กระทรวงพาณิชย์ของจีนได้ประมาณการณ์ว่า ราคาผลไม้จากประเทศไทยในประเทศจีนจะลดลงจากปี 2545 ถึงร้อยละ 11-25 ราคาผลไม้จากประเทศเวียดนามราคาถูกลงกว่านโยบายสิทธิพิเศษการค้าชายแดนประมาณร้อยละ 6 และตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2553 เป็นต้นไป สินค้าจีน-อาเซียนเกือบ 7,000 รายการจะเร่งลดภาษีเหลือ “ศูนย์”
การแข่งขันระหว่าง “ท้องถิ่น” และ “ต่างชาติ”
ถึงแม้ว่าขอบเขตการค้าผลไม้ของจีน-อาเซียนจะอยู่ในลักษณะเสริมซึ่งกันและกัน เช่น แอปเปิ้ล สาลี่ ส้มเช้ง พุทราของจีนมีโอกาสทางการตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่น้อย อย่างไรก็ตาม ผลไม้บางประเภทที่สามารถปลูกได้ทั้งคู่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกันประสบปัญหาอย่างแน่นอน เช่น ลิ้นจี่ ลำไย ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างได้ดีที่สุด
“ประเทศบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปัจจัยได้เปรียบด้านสภาพภูมิอากาศ สามารถเก็บเกี่ยวผลไม้ได้เกือบตลอดทั้งปี มีความหลากหลายทั้งประเภทของผลไม้และมีปริมาณการผลิตสูง ต้นทุนด้านแรงงานและการจัดการยังต่ำ และจากการเปิดการค้าเสรี ภาษีผลไม้เป็น “ศูนย์” จะส่งผลให้ผลไม้อาเซียนจำนวนมากทะลักตลาดจีน กระทบต่อผลไม้ท้องถิ่นภายในประเทศจีน” นายหยาง ย่าเฟย หัวหน้าศูนย์วิจัยการพัฒนาชุมชนของสถาบันสังคมศาสตร์แห่งเขตฯ กว่างซี  กล่าว
ปี 51 ซึ่งเป็นปีทดสอบของลิ้นจี่ท้องถิ่นกว่างซี ตั้งแต่เดือนมิ.ย. ลิ้นจี่จากประเทศเวียดนามได้ทะลักเข้ามาในตลาดจีนจากด่านชายแดน ซึ่งประจวบเหมาะตรงกับหน้าลิ้นจี่ของเขตฯ กว่างซีซึ่งมีพื้นที่ชายแดนติดกัน ด้วยราคาผลไม้ราคาถูกของเวียดนามได้เข้ามาตีตลาด ส่งผลต่อราคาลิ้นจี่ของกว่างซีเป็นอย่างยิ่ง ตามข้อมูลของกรมการเกษตรกว่างซี ตั้งแต่เดือนมิ.ย. 51 เป็นต้นมา การค้าขายลิ้นจี่บริเวณด่านชายแดนจีน-เวียดนามผิงเสียง สูงสุดมีมากกว่า 500 ตันต่อวัน ราคาซื้อขายบริเวณด่านอยู่ที่ประมาณ 2,000 หยวนต่อตัน ซึ่งก็คือ 2 หยวนต่อก.ก. ซึ่งต่ำกว่าราคาลิ้นจี่ท้องถิ่นของกว่างซี

อาหารที่ชอบ

ผัดกะเพราถือเป็นหนึ่งในอาหารฟาสต์ฟู๊ดหรืออาหารจานด่วนยอดฮิตของคนไทย ใบกะเพรา (Holy basil) มีประโยชน์ มากมาย มีเบต้าแคโรทีน, เหล็ก, ฟอสฟอรัส และวิตามีนซีสูง มีสรรพคุณช่วยไล่ลมในกระเพาะ แก้ท้องอื่ด จุกเสียด กลิ่นใบกะเพรามีลักษณะเฉพาะ นิยมนำมาประกอบอาหารเพื่อดับคาวเนื้อสัตว์ สำหรับเมนูกะเพรา สามารถเปลี่ยนวัตถุดิบ ได้หลายอย่าง อาจเป็นหมู, ไก่, กุ้ง, หมึก เป็นต้น เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ และไข่ดาว อร่อยยิ่งนัก
   วิธีทำทีละขั้นตอน
1. ตั้งน้ำมันในกระทะจนร้อน จากนั้นใส่กระเทียมและผัด 5-10 วินาที ใส่หอมใหญ่ และผัดต่อไปอีกสักพักจนกลิ่นเริ่มหอม ใส่เนื้อไก่ลงต่อและผัดจนเนื้อไก่สุกทั่ว
2. ใส่พริกและซิอิ๊วดำลงไปในกระทะ ผัดต่อไปอีก 15-20 วินาที           3. ปรุงรสด้วยน้ำปลา และใส่ใบกะเพราลงไปในกระทะ ปิดไฟจากนั้นผัดให้กะเพราผสมกับเนื้อไก่่่จนทั่ว
4. ตักกะเพราใส่จาน โรยหน้าด้วยพริกไทย เสิรฟทันทีพร้อมข้าวสวยร้อนๆ ในบางครั้งไข่เจียวหรือไข่ดาวมักจะเสิรฟร่วมด้วย

เครื่องปรุง + ส่วนผสม
* เนื้อไก่ 450 กรัม (หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ พอดีำคำ)
* กระเทียม 5 กลีบ (สับให้ละเอียด)
* หัวหอมใหญ่ 1/2 ถ้วยตวง (หั่นเป็นชิ้นบางๆ)
* น้ำมันพืช 2 ช้อนโต๊ะ
* ซิอิ๊วดำ 2 ช้อนชา                                                               * น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ
* ใบกะเพรา 1 ถ้วยตวง
* พริก 7 เม็ด (ทุบพอแหลกและสับหยาบๆ)
* พริกไทยป่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ


1.

คำศัพท์   mango  สะกด     แมง -โก   ความหมาย    มะม่วง
2.

                                    คำศัพท์   Grape    สะกด     เกรพ    ความหมาย     องุ่น
3

คำศัพท์  apple    สะกด แอ๊พเพิล  ความหมาย   แอปเปิ้ล 

4.
ส้ม

คำศัพท์    orange     สะกด      อ๊อรินจ   ความหมาย    ส้ม

5.

คำศัพท์   strawberry   สะกด   สตร๊อเบริ    ความหมาย   สตอเบอรี่

6


คำศัพท์ Melon    สะกด เมล เลิ่น   ความหมาย แตง7


คำศัพท์ banana    สะกด บา-นา-น่า    ความหมาย  กล้วย

8
คำศัพท์  pineapple   สะกด  พาย -แอบ -เพอะ   ความหมาย  สับปะรด
 9
คำศัพท์  coconut  สะกด    โค-โค้-นัท    ความหมาย    มะพร้าว
10

คำศัพท์  papaya     สะกด     พะ-พะ-ยะ  ความหมาย   มะละกอ  

ประวัตนักฟุตบอล


กริชเตียนู รูนัลดู ดุช ซังตุช อาไวรู (โปรตุเกสCristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1985) หรือที่รู้จักกันในชื่อคริสเตียโน โรนัลโด เป็นนักฟุตบอล ชาวโปรตุเกส ปัจจุบันสังกัดอยู่กับสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริดในลาลีกา เล่นในตำแหน่งกองหน้าและเป็นกัปตันทีม ของฟุตบอลทีมชาติโปรตุเกสคนปัจจุบัน โรนัลโดเป็นผู้เล่นที่มีค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ฟุตบอลรองจากแกเร็ธ เบล หลังย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มาอยู่กับเรอัลมาดริด ด้วยค่าตัว 80 ล้านปอนด์ โรนัลโดได้รับค่าจ้างในการลงเล่นให้กับเรอัลมาดริดจำนวน 12 ล้านปอนด์ต่อปี ทำให้เขาเป็นนักเตะที่มีค่าเหนื่อยมากที่สุดในโลก[2]